eISSN : 2288-5641
pISSN : 1229-1218
Journal Information  l  e-Submission  l  View-FullText
Journal Information > Contact Us
 

Editor in Chief : Soon Shik Shin, Dong-eui University, ssshin@deu.ac.kr


Editorial Office : Dong-eui Univ., 52-57, Yangjeong-ro, Busanjin-gu, Busan Metropolitan City, South Korea


Tel : +82-51-850-7414, Fax : +82-51-853-4036


E-mail : ssshin@deu.ac.kr


Homepage : http://www.ompak.okdanche.com